Skip to main content

Funktionel lytteevne (APD)

 • +45 29 36 94 74

 • info@develoop.dk

Den auditive perception – hørelsen

Auditiv opfattelse er evnen til at opfatte og forstå lyde, normalt med vores ører. Lyd er vibrationer, der bevæger sig gennem luften eller gennem andre stoffer. Vores ører registrerer disse vibrationer og omdanner dem til nerveimpulser, som sendes til hjernen, hvor de skal fortolkes. 

Der er mange faktorer, der påvirker auditiv perception ud over blot at høre lyde. Hjernen er ansvarlig for mange af de processer, der kan omdanne en masse indgående støj til noget nyttigt og forståeligt. 

Auditiv diskrimination betyder at man er i stand til at registrere forskellene mellem lyde. Det er ekstremt vigtigt for sprogindlæringen, fordi talte ord forstås baggrund af forskellige lyde. 

Diskriminering mellem forgrund og baggrund er også en vigtig del af den auditive diskrimination. Det er vigtigt at være i stand til at fokusere på vigtige lyde og ignorere irrelevante og uvæsentlige lyde, så man ikke bliver overvældet af en enorm mængde støj.

Auditiv syntese er en anden proces, der er meget vigtig for sprogforståelsen. Det er den proces, hvor hjernen kombinerer forskellige lyde til forståelige enheder, f. eks, når bogstaver kombineres til ord og ord til sætninger. 

Auditiv sekvensering er en proces, der er tæt knyttet til både hukommelse og auditiv perception. Den beskriver evnen til at forstå og huske i hvilken rækkefølge, man hører lyde.

Man kan registrere auditive perceptionsproblemer hos børn på mange måder. Ofte forstår de ikke, eller reagerer ikke på, auditive signaler eller kommandoer. De beder om, at anvisninger gentages, ofte flere gange. I mange tilfælde ser de på, hvad andre laver, inden de træffer valg om deres egne handlinger.

Hvilke symptomer kan man se på auditive perceptionsvanskeligheder

 • Forsinket sprogudvikling – et lille ordforråd og en usikker begrebsviden 
 • Svært ved at skelne lyde, der lydligt minder om hinanden
 • Dårlig opfattelse af rim, remser og sangtekster
 • Udtalevanskeligheder/ utydelig, mumlende tale med tab af småord
 • Virker ”hørehæmmet”, siger ofte ”hvad?” – behøver gentagelser
 • Svært ved at forstå en længere besked
 • Viser langsom eller forsinkede reaktioner på spørgsmål
 • Svært ved at huske en information, der gives mundtligt
 • Synes distræt, mangler opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Overvældes, frustreres og kommer i konflikter pga. misforståelser
 • Dårlig til at “hente” ordene frem – svært ved formulering og korrekt ordstilling
 • Forsinket læsetilegnelse – svært ved at høre lydene, der danner et ord
 • Problemer med at fastholde opmærksomhed på lyde
 • Har vanskeligt ved at opfatte tale i baggrundsstøj
 • Svært ved at retningsbestemme en lydkilde
 • Indlæringsproblemer
 • Sætter lydstyrken for musik, TV og lign. usædvanlig højt
 • Lydfølsomhed. Tåler ikke larm – holder sig for ørerne
 • Dårlig til at engagere sig socialt – Trækker sig fra socialt samvær

Vanskeligheder med indlæring – det bliver naturligvis betydeligt sværere at lære, når barnet ikke kan opfatte og forstå, hvad de voksne og deres kammerater siger. 

APD hos et barn eller en ung kan derfor af de professionelle blive vurderet som sproglige vanskeligheder eller nedsat auditiv hukommelseskapacitet. Men APD kan også forveksles med ADHD/ADD, fordi APD kan betyde, at personen ikke kan opretholde opmærksomhed og koncentration og derfor let reagerer med den desperation, som kan minde om adfærd knyttet til ADHD/ADD. 

Hvis den mundtlige kommunikation er for anstrengende at lytte til, kan han eller hun blive mere ukoncentreret og lave andre ting end at forsøge at forstå, hvad der formidles. 

Et af symptomerne på APD kan netop være at udvise en tilsyneladende uopmærksomhed og dagdrømmende adfærd. 

Med så diffuse kendetegn kan børnenes fremtoning nemt blive opfattet og mistolket som alt fra umodenhed, tilpasningsvanskeligheder, opmærksomhedsproblemer til andre former for adfærdsproblemer. 

Hvad gør auditive perceptionsvanskeligheder ved børns udvikling og læring?

Et barn med auditive perceptionsvanskeligheder vil have svært ved at høre efter i skolen, have svært ved at følg anvisninger, vil forekomme distræt, ukoncentreret og uopmærksom. Barnet med auditive perceptionsvanskeligheder kommer desuden ofte i konflikter på grund af misforståelser, bliver frustreret, overvældet eller lettere irriteret end andre og trækker sig fra socialt samvær.

Børn med auditive perceptionsvanskeligheder forstår ikke det, de hører på samme måde som andre, fordi deres ører og hjerner ikke er helt synkroniserede. Noget kommer i vejen for hvordan hjernen genkender og fortolker lyde, særligt tale.

Børn med auditive perceptionsvanskeligheder har vanskeligheder med at kende forskel på lyde i det talte ord, selv når ordene udtales højt og klart. Det sker især når der er baggrundsstøj, som i et typisk klasseværelse.

Børn med auditive perceptionsvanskeligheder kan have brug for at anvende LGHA (Low Gain Hearing AID) høreapparater, som forstærker talte ord og dæmper baggrundsstøj.